×

Thông báo

App cũ eBiznet đã hết hạn từ ngày 04/03/2021. Cài đặt ngay ứng dụng Insurance Channel để nhận Data Khách hàng, quản lý Khách hàng, nhận thông báo Hệ thống...
Xem hướng dấn sử dụng và cài đặt App Insurance Channel Tại đây .

Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch (16)

Bảo hiểm du lịch

Đối tượng bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Phí bảo hiểm

Hỗ trợ

6 tuần - 80 tuổi
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Lên đến 1,2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
 
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 1,2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
 

494 nghìn - 11,3 triệu

 
Phí bảo hiểm

494 nghìn - 11,3 triệu

 
6 tuần - 80 tuổi
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày

Lên đến 926 triệu

Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
 
Quyền lợi bảo hiểm

Lên đến 926 triệu

Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
 

437 nghìn - 10 triệu

 
Phí bảo hiểm

437 nghìn - 10 triệu

 
6 tuần - 80 tuổi
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày

Lên đến 695 triệu

Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
 
Quyền lợi bảo hiểm

Lên đến 695 triệu

Chi phí y tế Lên đến 30.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 30.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
 

380 nghìn - 8,7 triệu

 
Phí bảo hiểm

380 nghìn - 8,7 triệu

 
6 tuần - 80 tuổi
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày
Lên đến 463 triệu
Chi phí y tế Lên đến 20.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 20.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
 
Quyền lợi bảo hiểm
Lên đến 463 triệu
Chi phí y tế Lên đến 20.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 20.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
 

304 nghìn - 6,97 triệu

 
Phí bảo hiểm

304 nghìn - 6,97 triệu

 
6 tuần - 80 tuổi
Đối tượng BHDL
6 tuần - 80 tuổi
1 ngày - 365 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 365 ngày
10 triệu - 100 triệu
 
Quyền lợi bảo hiểm
10 triệu - 100 triệu
 
2 nghìn - 2,52 triệu  
Phí bảo hiểm
2 nghìn - 2,52 triệu  
6 tháng - 85 tuổi
Đối tượng BHDL
6 tháng - 85 tuổi
1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày

Đến 400 triệu

Chi phí y tế Lên đến 400 triệu
Tai nạn cá nhân Không có
Hỗ trợ đi lại không có
Quyền lợi bảo hiểm

Đến 400 triệu

Chi phí y tế Lên đến 400 triệu
Tai nạn cá nhân Không có
Hỗ trợ đi lại không có

70 nghìn - 320 nghìn

 
Phí bảo hiểm

70 nghìn - 320 nghìn

 
6 tháng - 85 tuổi
Đối tượng BHDL
6 tháng - 85 tuổi
1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày

Lên đến 2 tỷ

Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến không có
 
Quyền lợi bảo hiểm

Lên đến 2 tỷ

Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến không có
 

110 nghìn - 640 nghìn

 
Phí bảo hiểm

110 nghìn - 640 nghìn

 
6 tháng - 85 tuổi
Đối tượng BHDL
6 tháng - 85 tuổi
1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày

Lên đến 4 tỷ

Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu
 
Quyền lợi bảo hiểm

Lên đến 4 tỷ

Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu
 

130 nghìn - 800 nghìn

 
Phí bảo hiểm

130 nghìn - 800 nghìn

 
6 tháng - 85 tuổi
Đối tượng BHDL
6 tháng - 85 tuổi
1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày

Lên đến 6 tỷ


Chi phí y tế Lên đến 3 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 150 triệu
Quyền lợi bảo hiểm

Lên đến 6 tỷ


Chi phí y tế Lên đến 3 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 150 triệu

240 nghìn - 1,4 triệu

 
Phí bảo hiểm

240 nghìn - 1,4 triệu

 

6 tháng - 85 tuổi

Đối tượng BHDL

6 tháng - 85 tuổi

1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày

Đến 400 triệu

Chi phí y tế Lên đến 400 triệu
Tai nạn cá nhân Không có
Hỗ trợ đi lại không có
Quyền lợi bảo hiểm

Đến 400 triệu

Chi phí y tế Lên đến 400 triệu
Tai nạn cá nhân Không có
Hỗ trợ đi lại không có

70 nghìn - 320 nghìn

 
Phí bảo hiểm

70 nghìn - 320 nghìn

 

6 tuần - 80 tuổi

Đối tượng BHDL

6 tuần - 80 tuổi

1 ngày - 180 ngày
Thời hạn BH
1 ngày - 180 ngày

Lên đến 232 triệu

Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
Quyền lợi bảo hiểm

Lên đến 232 triệu

Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng

715 nghìn - 12,1 triệu

Phí bảo hiểm

715 nghìn - 12,1 triệu

6 tuần - 80 tuổi

Đối tượng BHDL

6 tuần - 80 tuổi

1 ngày - 180 ngày

Thời hạn BH

1 ngày - 180 ngày

Lên đến 1,4 tỷ

Chi phí y tế Lên đến 100.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 100.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
Quyền lợi bảo hiểm

Lên đến 1,4 tỷ

Chi phí y tế Lên đến 100.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 100.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng

715 nghìn - 12,1 triệu

Phí bảo hiểm

715 nghìn - 12,1 triệu

Trang 1 của 2